Inspektor koji je vodio sve važne istrage ubistava u Beogradu, uhapšen je zbog sumnje za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem!

De­jan Jo­vić (47), za­me­nik na­če­l­ni­ka tre­ćeg ode­lje­nja, koji je danas priveden, istraživao je i surovo ubistvo pevačice Jelene Marjanović, ali i li­kvi­da­ci­ju Aleksandra Stan­ko­vi­ća, zva­nog Sa­le Mu­ta­vi…

 

Ta­ko­đe je bio i na uvi­đa­ji­ma po­sle egzeku­ci­ja Da­li­bo­ra Des­po­to­vi­ća i Ale­k­san­dra Sta­men­ko­vi­ća ispred ka­fi­ća u „Be­l­vi­lu“, kao i Mi­lo­mi­ra Jo­va­no­vi­ća, ko­ji je ubi­jen iz sna­j­pe­ra po­sle jed­ne sahra­ne…

inspektor

Uskoro opširnije…

Scroll to top